Päev 121 20. mai 2011 - ajalugu

Päev 121 20. mai 2011 - ajaluguWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

10:00 PRESIDENT saab presidendi igapäevase lühikokkuvõtte ovaalse kontori suletud ajakirjanduse

11:15 PRESIDENT kohtub Iisraeli ovaalkabineti presidendi Netanyahuga

12:05 PRESIDENT ja president Netanyahu esitavad pressile avaldused Ovaalne kontoribasseini pihusti allosas

KELL 12.30 PRESIDENT peab töölõuna koos Iisraeli presidendi Netanyahu vana pere söögitoaga

15:10 PRESIDENT esitab märkused CIA töötajatele CIA peakorter, Langley, Virginia Pooled Press


26 USA seadustik § 121 - Peamise elukoha müügist saadud kasumi välistamine

Brutotulu ei hõlma vara müügist või vahetamisest saadud tulu, kui müügi- või vahetuskuupäeval lõppeva viieaastase perioodi jooksul on selline vara olnud maksumaksja omandis ja kasutusel maksumaksja peamise elukohana perioodide jooksul kokku 2 aastat või rohkem.

Lõike (a) alusel brutotulust välja arvatud müügi või vahetuse kasum ei tohi ületada 250 000 dollarit.

Kui sellised abikaasad ei vasta punkti A nõuetele, on lõike 1 kohane piirang lõike 1 kohaste piirangute summa, millele igal abikaasal oleks õigus, kui sellised abikaasad poleks olnud abielus. Eelmise lause kohaldamisel käsitatakse kumbagi abikaasat vara omanikuna ajavahemikul, mil vara kuulus kummalegi abikaasale.

Punkti a ei kohaldata maksumaksja mis tahes müügi või vahetamise suhtes, kui sellise müügi või vahetamise kuupäeval lõppeva kaheaastase perioodi jooksul toimus maksumaksja muu müük või vahetus, mille suhtes kohaldati punkti a. .

Kui müüb või vahetab vara vallaline isik, kelle abikaasa on sellise müügi kuupäeval surnud, kohaldatakse lõiget 1, asendades sõna „500 000 dollarit” sõnaga „250 000 dollarit”, kui selline müük toimub hiljemalt kahe aasta jooksul. pärast sellise abikaasa surma kuupäeva ja lõike 2 punkti A nõuded olid täidetud vahetult enne sellist surmakuupäeva.

Punkti a ei kohaldata niivõrd vara müügist või vahetamisest saadava kasumi suhtes, kuivõrd see on jaotatud mittekvalifitseeritud kasutusperioodideks.

Mõiste „tingimusteta kasutamise periood” tähendab mis tahes perioodi (välja arvatud 1. jaanuarile 2009 eelneva perioodi osa), mille jooksul vara ei kasutata maksumaksja või maksumaksja abikaasa või endise abikaasa peamise elukohana.

Kui abikaasa teeb vara müügi või vahetamise maksustamisaasta kohta ühisdeklaratsiooni, kohaldatakse lõikeid a ja c, kui kumbki abikaasa täidab seoses sellega a alapunkti a omandi- ja kasutamisnõudeid vara.

Käesoleva paragrahvi kohaldamisel hõlmab vallaline üksikisik, kelle abikaasa on vara müügi või vahetamise kuupäeval surnud, ajavahemik, mil selline vallaline isik seda vara omas ja kasutas, hõlmab perioodi, mil selline surnud abikaasa omas ja kasutas sellist vara enne surma.

Kui üksikisik hoiab vara, mis on sellisele isikule üle antud jaos 1041 (a) kirjeldatud tehinguga, hõlmab ajavahemik, mil selline eraisik sellist vara omab, perioodi, mis võõrandajale kuulus.

Ainuüksi käesoleva paragrahvi kohaldamisel käsitatakse üksikisikut vara kasutamisena selle isiku põhilise elukohana igal omandiõiguse perioodil, samal ajal kui selle isiku abikaasale või endisele abikaasale antakse vara kasutusele abielulahutuse või lahuselu sõlmimise dokumendi alusel.

Käesoleva paragrahvi kohaldamisel käsitletakse vara hävitamist, vargust, arestimist, rekvireerimist või hukkamõistmist sellise vara müügina.

Paragrahvi 1033 (mis puudutab tahtmatuid ümberarvestusi) kohaldamisel käsitatakse vara müügist või vahetamisest saadud summat summana, mis on kindlaks määratud käesolevat jagu arvestamata, millest on maha arvatud käesoleva jaotise kohaselt brutotulusse mitte arvestatud kasum. .

Kui müüdud või vahetatud vara alus määratakse (täielikult või osaliselt) paragrahvi 1033 punkti b alusel (mis on seotud tahtmatu ümberehitamise teel omandatud varaga), tuleb maksumaksja poolt konverteeritud vara hoida ja kasutada. mida maksumaksja käsitab müüdud või vahetatud vara hoidmise ja kasutamisena.

Punkti a ei kohaldata niivõrd mis tahes kinnisvara müügist saadud kasumi suhtes, mis ei ületa amortisatsiooni korrigeerimiste osa (nagu on määratletud paragrahvi 1250 punkti b alapunktis 3) pärast 6. maid 1997 , sellise vara suhtes.

Maksumaksja valimisel ei tohi käesolevat paragrahvi kohaldada põhiresidentsi müügi või vahetamise suhtes, kuna see intress on selle elukoha järelejäänud huvi, kuid käesolevat jagu ei kohaldata muude intresside suhtes. selline elukoht, mida müüakse või vahetatakse eraldi.

Punkti A ei kohaldata mis tahes müügi või vahetamise suhtes isikule, kellel on maksumaksjaga suhe, mida on kirjeldatud jaotise 267 punktis b või punktis 707 b.

Punktis A kirjeldatud viieaastast ajavahemikku ei tohi punkti A tõttu pikendada rohkem kui 10 aastat.

Mõiste „Ameerika Ühendriikide seadustiku 10. jaotise jao 101 (a) (5), mis kehtib käesoleva lõike jõustumise kuupäeval.

Mõiste „1980. aasta välisteenistuse seadus, mis kehtis käesoleva lõike jõustumise kuupäeval.

Mõiste „pikendatud tööülesanne” tähendab mis tahes tegevusaega, mis tuleneb üleskutsest või korraldusest selliseks teenistuseks üle 90 päeva või määramata ajaks.

Punkti A kohaseid valimisi mis tahes vara osas ei tohi korraldada, kui sellised valimised kehtivad mõne muu vara suhtes.

Punkti A kohased valimised võib igal ajal tagasi võtta.

Kui maksumaksja omandab vahetuses kinnisvara, mille kasumit ei tunnistata (täielikult või osaliselt) maksumaksjale paragrahvi 1031 lõike a või b alusel, ei kohaldata punkti a müügi või sellise vara vahetamine sellise maksumaksja (või iga isiku poolt, kelle alus sellises omandis on täielikult või osaliselt kindlaks määratud, viidates sellise maksumaksja käes olevale alusele) 5-aastase perioodi jooksul, mis algab selle kuupäevaga omandamine.

Punkti A kohaldamisel kohaldatakse lõike 9 punktide B ja D eeskirjadega sarnaseid eeskirju.

Käesolevat jagu ei kohaldata üksikisiku müügi või vahetamise suhtes, kui sellise isiku suhtes kehtib paragrahvi 877 punkti a alapunktis 1 sätestatud kohtlemine.

Käesolevat jaotist ei kohaldata müügi või vahetuse suhtes, mille suhtes maksumaksja otsustab selle jaotise mitte kohaldada.

Käesoleva paragrahvi kohaldamisel, kui tegemist on varaga, mille omandamine maksumaksja poolt põhjustas paragrahvi 1034 [1] (nagu kehtis päev enne käesoleva paragrahvi jõustumise kuupäeva), selle osa mis tahes osa kajastamata jätmise teise elukoha müügist või vahetamisest saadud tulu, kui määrata kindlaks ajavahemik, mille jooksul maksumaksja on sellist vara maksumaksja peamise elukohana omanud ja kasutanud, tuleb arvestada nende muude elukohtade (ja iga eelneva elukohaga kokku võetud) ajavahemikud § 1223 lõike 6 [1] alusel sellise vara hoidmisperioodi määramisel) oli nii omandis ja kasutusel.

Käesoleva lõike jõustumise kuupäev, millele on viidatud alapunktis (d) (9) (C) (ii), (iii), on avaldamise kuupäev. L. 108–121, mis kiideti heaks 11. novembril 2003. a.

1980. aasta välisteenistuse seaduse § 103, millele on viidatud alajaotuses (d) (9) (C) (iii), on klassifitseeritud jaotise 220 „Välissuhted ja suhtlemine” ossa 3903.

Paragrahv 1034 (nagu kehtis päev enne käesoleva paragrahvi jõustumise kuupäeva), millele on viidatud alapunktis (g) tähendab ilmselt selle pealkirja punkti 1034, mis kehtib päev enne pubi jõustumise kuupäeva. L. 105–34, mis muutis seda paragrahvi üldiselt ja kiideti heaks 5. augustil 1997. Pubi tunnistas paragrahvi 1034 kehtetuks. L. 105–34, III jaotis, § 312 punkt b, 5. august 1997, 111 Stat. 839.

§ 1223 lõige 6, millele on viidatud alajaotuses (g), tühistas Pub. L. 113–295, div. A, II jaotis, § 221 (a) (80) (C), 19. detsember 2014, 128 Stat. 4049.

Pubi. L. 109–135, IV jaotis, § 403 ee punktid 1, (nn), 21. detsember 2005, 119 Stat. 2631, 2632, mis suunas selle alajao (d) käesoleva jao sätteid muuta, nimetades lahkunu käest saadud varaga seotud paragrahvi (10) ümber lõiguks (11), mis on jõus justkui lisatud sätetesse, mida selline muudatus puudutab 2004. aasta Ameerika töökohtade loomise seaduses, Pub . L. 108–357, viidi täide Kongressi tõenäolise kavatsusena, kujundades lõiguks (11) ümber lõigu (10), mis suunati alamrubriiki. (d) käesoleva jaotise pub. L. 107–16, § 542 (c), (f) (1), mida kohaldatakse pärast 31. detsembrit 2009 surnud surnute pärandvara suhtes. Vt Kodifitseerimismärkus, 2001, 2003 ja 2005 Muudatused ja 2005. aasta jõustumiskuupäev.

Pubi. L. 108–121, I jaotis, § 101 punkt a, punkti b alapunkt 1, 11. november 2003, 117 Stat. 1336, mis suunas selle alajao (d) käesoleva jaotise punkti muuta, muutes lõige 9 ümber 10 -ks ja lisades uue lõike 9, mis jõustub justkui muudatuste hulka, mis on tehtud 1997. aasta maksumaksjate abistamise seaduse, Pub. L. 105–34, ei saanud sõna otseses mõttes teostada niivõrd, kuivõrd see suunas ümberkujundamist, sest alajao d) Pubi poolt muudetud kujul. L. 105–34, ei sisaldanud lõiget (9). Kuid kajastamaks Kongressi tõenäolist kavatsust, viidi muudatus ellu, kujundades lõiguks 10 ümber lõigu (9), mis suunati alamjaotisesse. (d) käesoleva jaotise pub. L. 107–16, § 542 (c), (f) (1), mida kohaldatakse pärast 31. detsembrit 2009 surnud surnute pärandvara suhtes. Vt ülaltoodud kodifitseerimismärkust ning 2001., 2003. ja 2005. aasta muudatuste märkusi ja 2003. aasta jõustumiskuupäeva.

2014 - alajaotus (b) (3). Pubi. L. 113–295, § 221 (a) (20), maha kriipsutatud. A) nimetus, rubriik ja alajaotis. (B) ja ümberjoonistatud veerised. Enne muutmist alajao tekst (B) lugeda järgmiselt: „Punkti A kohaldatakse enne 7. maid 1997 müüki või vahetust arvestamata.”

Allsek. (b) (4), (5). Pubi. L. 113–295, § 212 punkt c, ümberkujundatud par. (4), mis on seotud mittekvalifitseeritud kasutuseks eraldatud kasu välistamisega, nagu (5).

Allsek. (d) (12) (B). Pubi. L. 113–295, § 213 (c) lõige 1, lisatakse pärast „ja (D)” „lõike 9”.

2010 - alajaotus (d) (11). Pubi. L. 111–312 muudetud alapunkt. (d) lugeda nagu pubi muudatus. L. 107–16, § 542 punkt c, millega lisati algselt par. (9), polnud kunagi vastu võetud. Vt ülaltoodud kodifitseerimismärkused ja 2001. aasta muudatuste märkus ja 2010. aasta jõustumiskuupäev. Enne muutmist on par. (11) sõnastatakse järgmiselt: „Vara, mis on saadud pärandajalt. - Käesolevas paragrahvis sätestatud erandit kohaldatakse vara suhtes, mille müüs:

„(A) lahkunu pärandvara,

„(B) iga üksikisik, kes omandas sellise vara lahkunult (paragrahvi 1022 tähenduses) ja

„(C) usaldusfond, mis vahetult enne lahkunu surma oli kvalifitseeritud tühistatav usaldus (nagu on määratletud paragrahvi 645 (b) (1)), mille asutas lahkunu,

määratakse, võttes arvesse lahkunu omandiõigust ja kasutamist. ”

2008 - alamsek. (b) (4). Pubi. L. 110–289 lisatud par. (4) mis on seotud kvalifitseerimata kasutamiseks eraldatud kasumi välistamisega.

Allsek. (d) (9) (C) (vi). Pubi. L. 110–245, § 113 (b), kriipsutas välja pealkirja ja teksti. (vi). Tekst oli järgmine: “AnPub. L. 110–245, § 113 punkt a, kustutas alajao pealkirja ja teksti. (E). Tekst on järgmine: "Punkti A punkti iii ei kohaldata müügi või vahetuse suhtes pärast 31. detsembrit 2010."

2007 - alamsek. (b) (4). Pubi. L. 110–142 lisatud par. (4) seoses erireeglitega, mis kehtivad ellujäänud abikaasade teatud müügi korral.

„(I) pubi liikmena. L. 109–432, § 417 (b), lisatud cl. (iv) ja ümber kujundatud endine cl. iv) nagu v.

2005 - alamsek. (d) (10). Pubi. L. 109–135, § 403 (ee) lõige 2, muudetud pealkiri ja lõige 2 (10) mis on seotud sarnases vahetuses omandatud varaga üldiselt. Enne muutmist oli tekst järgmine: „Kui maksumaksja omandas vara vahetuses, mille suhtes kohaldati paragrahvi 1031, ei kohaldata punkti a sellise vara müügi või vahetamise suhtes, kui see toimub viieaastase perioodi jooksul, mis algab sellise vara soetamise kuupäev. ”

Allsek. (d) (11). Pubi. L. 109–135, § 403 (ee) lõige 1, muudetud paragrahv (10), varem par. (9), nagu lisas Pub. L. 107–16, nagu (11). Vt ülaltoodud kodifitseerimismärkusi ning 2001. ja 2003. aasta muudatuste märkusi ja 2001. aasta jõustumiskuupäeva.

Allsek. (g). Pubi. L. 109–135, § 402 (a) (3), asendatud „§ 1223 lg 6“ sõnadega „§ 1223 lg 7".

2004 - alamsek. (d) (10). Pubi. L. 108–357 lisatud par. (10) mis on seotud sarnases vahetuses omandatud varaga.

2003 - alamsek. (d) (9), (10). Pubi. L. 108–121 lisatud par. (9) ja endine par. (9), nagu lisas Pub. L. 107–16, nagu (10). Vt ülaltoodud kodifitseerimismärkused ja 2001. aasta muudatuste märkus ja 2001. aasta jõustumiskuupäev.

2001 - alamsek. (d) (9). Pubi. L. 107–16, § 542 punkt c, lisatud par. (9). Vt ülaltoodud kodifitseerimismärkused ja 2001. aasta jõustumiskuupäev.

1998 - alamsek. (b) (2). Pubi. L. 105–206, § 6005 (e) (1), asendas pealkirjaga „Ühiste tagastuste erieeskirjad” sõnaga „500 000 dollari piirang teatud ühiste tagastuste puhul” ja muudetud tekstiga üldiselt. Enne muutmist oli tekst järgmine: „Lõiget 1 kohaldatakse, asendades sõna„ 500 000 dollarit ”sõnaga„ 250 000 dollarit ”, kui:

„A) abikaasa teeb ühise deklaratsiooni vara müügi või vahetamise maksustamisaasta kohta,

„(B) kumbki abikaasa vastab sellise vara osas punktis a sätestatud omandinõuetele,

„(C) mõlemad abikaasad vastavad sellise vara osas alapunkti a kasutusnõuetele ja

"(D) kumbki abikaasadest ei saa lõike 3 tõttu sellise varaga seoses a) hüvitisi saada."

Allsek. (c) (1). Pubi. L. 105–206, § 6005 (e) punkt 2, muudetud pealkiri ilma muudatusteta ja muudetud tekst üldiselt. Enne muudatuste tegemist oli tekst järgmine: „Müügi või vahetuse puhul, mille suhtes käesolevat lõiku kohaldatakse, ei kohaldata punkti a omandi- ja kasutamisnõudeid ning ei kohaldata lõike b punkti 3, vaid punkti a alusel brutotulust välja arvatud sellise müügi või vahetuse kasum ei tohi ületada -

„A) summa, mille suhe on võrdne summaga, mis oleks käesoleva jaotise kohaselt nii välistatud, kui sellised nõuded oleksid täidetud, näiteks

„I) sellise perioodi koondperioodid sellise müügi või vahetamise kuupäeval lõppeva viieaastase perioodi jooksul on maksumaksja omandis olnud ja seda kasutanud kui maksumaksja peamine elukoht, või

„Ii) ajavahemik pärast maksumaksja viimast eelmist müüki või vahetust, mille suhtes kohaldati punkti a, ja enne sellise müügi või vahetamise kuupäeva,

1997 - pubi. L. 105–34 muudetud paragrahvi ja üldteksti. Enne muudatuste tegemist oli see jaotis seotud 55-aastaseks saanud isiku ühekordse väljajätmisega peamise elukoha müügist.

1988 - alamsek. (d) (9). Pubi. L. 100–647 lisatud par. (9).

1981 - alamsek. (b) (1). Pubi. L. 97–34 asendas sõna „125 000 dollarit (62 500 dollarit)“ sõnaga 100 000 dollarit (50 000 dollarit).

1978 - pubi. L. 95–600, § 404 punkt a, asendas „55-aastaseks saanud üksikisiku ühekordse väljajätmise põhielamu müügist” sõnaga „Kasum 65-aastaseks saanud üksikisiku müügist või elukoha vahetamisest”. lõigu püüdmisjoones.

Allsek. (a). Pubi. L. 95–600, § 404 punkt a, asendas sõna „55” sõnaga „65”, „5-aastane” sõnaga „8-aastane” ja „3 aastat” sõnaga „5 aastat”.

Allsek. (b). Pubi. L. 95–600, § 404 punkt a, par. (1) asendatud eraldised, mis järgivad dollari piiranguid kasumi suuruse osas sätete jaoks, millega kehtestatakse kohaldatavad piirangud, kui kohandatud müügihind ületab 35 000 dollarit ja lisatud par. (3).

Allsek. (d) (2). Pubi. L. 95–600, § 404 (c) punkt 1, asendatud sõnaga „5-aastane periood” sõnaga „8-aastane periood”.

Allsek. (d) (5). Pubi. L. 95–600, § 404 (c) (2), asendades sõna „5-aastane periood” sõnaga „8-aastane periood” ja „3 aastat” sõnaga „5 aastat”.

1976 - alamsek. (b) (1). Pubi. L. 94–455, § 1404 (a), asendas kolmes kohas sõna „20 000 dollarit” sõnaga „35 000 dollarit”.

Allsek. (c), (d) (5). Pubi. L. 94–455, § 1906 (b) (13) (A), jäeti pärast sõna „sekretär” välja „või tema delegaat”.

Muudatusettepaneku esitaja: Pub. L. 115–97, mida kohaldatakse käesoleva jaotise mis tahes paragrahvi 71 lõike b punkti 2 suhtes, mis kehtis enne 22. detsembrit 2017) ja mis on täidetud pärast 31. detsembrit 2018, ning selliste instrumentide suhtes, mis on sooritatud 31. detsembril 2018 või enne seda, ja muudetud pärast 31. detsembrit 2018, kui muudatuses on sõnaselgelt sätestatud, et Pubi jaotise 11051 muudatus. L. 115–97 kehtib sellise modifikatsiooni kohta, vt Pubi jaotis 11051 (c). L. 115–97, mis on märgitud selle pealkirja punkti 61 all.

Muudatus pubi jao 212 punkti c alusel. L. 113–295 kehtivad justkui 2008. aasta eluasemetoetuse seaduse sätetes, Pub. L. 110–289, jag. C, mida selline muudatus puudutab, vt Pubi jao 212 punkti d. L. 113–295, mis on märgitud selle pealkirja punkti 42 all.

Muudatus pubi jao 221 punkti a alapunkti 20 alusel. L. 113–295, mis jõustus 19. detsembril 2014, kui hoiusätteid ei kohaldata, vt Pubi jaotis 221 (b). L. 113–295, mis on märgitud selle pealkirja 1. jao alla.

[Muudatusettepaneku esitaja: Pub. L. 112–240 (kehtetuks tunnistatud publ. L. 111–312 jaotis 304, kehtestatud eespool), mida kohaldatakse pärast 31. detsembrit 2012 algavate maksustatavate, plaaniliste või aegumisaastate ning surnud surnute pärandvara, kingituste või põlvkonna vahelejätmised pärast 31. detsembrit 2012, vt Pubi jaotis 101 (a) (3). L. 112–240, mis on märgitud Pubi endise jao 901 järel. L. 107–16, mis esitati 2001. aasta jõustumis- ja lõpetamiskuupäevana. Selle jaotise 1. jao all.]

Muudatus pubi jao 402 punkti a alapunkti 3 alusel. L. 109–135 kehtivad justkui 2005. aasta energiapoliitika seaduse sätetes, Pub. L. 109–58, millega see on seotud, kuid ei ole kohaldatav tehingute suhtes, mis on tellitud vastavalt 1935. aasta avaliku sektori valdusettevõtete seadusele (15 USC 79 jj) enne selle tühistamist, vt jaotise 402 punkti m Pubi. L. 109–135, mis on sätestatud 2005. aasta jõustumis- ja lõpetamiskuupäevadena.

Muudatus pubi jao 403 punkti ee alusel. L. 109–135 jõustub justkui 2004. aasta Ameerika töökohtade loomise seaduse sätetes, Pub. L. 108–357, mida selline muudatus puudutab, vt Pubi jaotis 403 (nn). L. 109–135, mis on märgitud selle pealkirja punkti 26 all.

Muudatusettepaneku esitaja: Pub. L. 105–206 kehtiv, kui ei ole sätestatud teisiti, justkui oleks see sisaldunud 1997. aasta maksumaksja abistamise seaduse sätetes, Pub. L. 105–34, mida selline muudatus puudutab, vt Pubi jaotis 6024. L. 105–206, mis on märgitud selle pealkirja 1. jao alla.


Kena klapp stiilis kogu keha vildist. Toonitud vilt on nutikas "halo" trimmimine, mille mõlemal küljel on hiline stiilipunkt. Vildiriba viimistleb tagasi. Pisikesed kaunistused ka vildist. Siidist vooder. Hämmastav väärtus selle madala hinnaga.

1968 USA allveelaev Scorpion

1968: Viimast korda kuuleb viimast korda tuumajõul töötavat USA allveelaeva Scorpion, kes suundub Assooridest tagasi Norfolki mereväebaasi. Scorpion ja tema 99 -liikmeline meeskond kuulutati ametlikult kadunuks 5. juunil 1968. (Subi jäänused leiti hiljem ookeanipõhjast Assooridest 400 miili edelas.)

1979 USA The Twinkie kaitse

1979: Dan White, kes oli läinud linnapea George Moscone'i ja juhendaja Harvey Milki juurde, et küsida tagasi oma vana töökoht, kui nad keelduvad talle tagasi andmast, tulistas ta mõlemad. Ta mõistetakse süüdi vabatahtlikus tapmises (mitte esimese astme mõrvas) pärast seda, kui tema kaitsjad väidavad, et tema vaimne seisund mõrvade ajal oli depressiooni tõttu vähenenud suutlikkus, mille põhjustas tema suhkrurikka rämpstoidu tarbimine. Ajakirjandus nimetas White'i kaitset "Twinkie kaitseks".

1982 Falklandi saared HMS Ardent

1982: Argentina lennukid uputavad HMS Ardenti, kaotades Falklandi sõjas 22 inimest.

1986 USA relvamüük Saudi Araabiasse

1986: president Reagan pani veto resolutsioonile, mis blokeeris relvamüügi Saudi Araabiasse, väites, et Saudi Araabia on aidanud kaasa terrorismivastasele sõjale ja on meie Lähis -Ida strateegiliste, poliitiliste ja majanduslike huvide jaoks ülioluline.

1991 India Rajiv Gandhi mõrvati

1991: India peaminister Rajiv Gandhi mõrvati, kui Tamil Nadu lõunaosariigis valimiskampaania ajal plahvatas pomm.

1992 Johnny Carson, eelmisel õhtul

1992: Johnny Carson esitas oma viimase õhtu etenduse kuulsuste ja perekonna kutsutud publiku ees pärast 3 aastakümmet.

1998 USA Thurstoni keskkooli tulistamised

1998: Pärast tulistamist ja vanemate tapmist päev enne õpilast Kipland "Kip" Kinkelit võtab 15-aastane õpilane Thurstoni keskkooli kaasa .22-kaliibrilise püssi, .22-kaliibrise käsirelva ja 9 mm Glock poolautomaatpüstoli. Springfield, Ore, kus ta tapab kaks klassikaaslast Ben Walkeri ja Mikael Nicklausoni ning vigastas veel 25 inimest.

2005 Montenegro hääletab iseseisvuse eest

2005: Montenegro valijad hääletasid oma liidust Serbiaga lahkumise poolt. Valimisaktiivsus oli üle kaheksakümmend viis protsenti, Serbiast sõltumatuse poolt oli 55,4% valijatest. Eraldumisel oleksid nii Serbiale kui ka Montenegrole drastilised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed ning kui Montenegro saaks iseseisvaks, oleks see esimene kord pärast Esimese maailmasõja lõppu, kui ta oleks iseseisev riik.

1926 Hooveri elektripuhastusvahend

Mulle meeldis selle juures see, et see on tõeline Hoover (üldnimetus, mida sageli kasutatakse tolmuimeja jaoks) ja sildirida, mäletan lapsepõlves 50ndate lõpus üle 30 aasta hiljem Hooveri sildimüügi "See lööb, kui ta pühib, kui ta puhastab"

Elektriline lambipirn

Kuigi elektrit kasutasid üha enam inimesi, jäid paljud selle saladused selgitamata, üks neist oli see, kuidas lambipirn tekitas nii palju valgust, see General Electricu reklaam selgitas, et kasutu gaas nimega Argon (pärineb kahest kreeka sõnast, mis tähendab, et ei tööta ), mis avastati 1894. aastal, pumbati nüüd moodsasse lambipirni ja see andis esmaklassilist valgust.

2009 süüdistati nõiad Keenias

2009: Keenias põletati surnuks 11 inimest, keda süüdistati nõidadeks. Külaelanikud moodustasid rahvahulga ja ründasid eakaid inimesi, lõpuks tapsid kaheksa naist ja kolm meest, kes olid üle kaheksakümneaastased.

2010 USA teadlased loovad tehisliku elu

2010: Ameerika Ühendriikide teadlased lõid edukalt kunstliku elu, luues esimese elusraku, mida kontrollib sünteetiline DNA.

2011 Islandi Grimsvotni vulkaan hakkab purskama

2011: Teadlaste sõnul hakkas purskama Islandi kõige aktiivsem vulkaan Grimsvotn. Viimati purskas vulkaan 2004. aastal ja asub Islandi kaguosas Vatnajokulli liustiku all. Plahvatusest tekkis eeldatavasti tuhka, mis võivad häirida lennureise selles piirkonnas, mis oli juba keelatud.

2012 Mali president ründas meeleavaldajaid

2012: meeleavaldajad peksid Mali ajutist presidenti Dioncounda Traore'i ja viidi peahaava tõttu haiglasse. Inimesed, kes olid toetanud märtsis toimunud riigipööret, olid pärast kokkuleppe sõlmimist kogunenud massilistele protestidele, mis hoiaksid Traore'i võimul veel aasta.

2013 Tuneesia mees tapeti koroonaviiruse tõttu

2013: hiljuti Saudi Araabias käinud Tuneesia mees suri pärast uue surmava koroonaviiruse (NCoV) nakatumist. See oli aga esimene viiruse juhtum Aafrikas. Praeguseks oli kogu maailmas teatatud vaid neljakümne ühest juhtumist ja neist neljakümne ühest oli viirusesse surnud kakskümmend.


Päev 121 20. mai 2011 - ajalugu

Iga päev on rikkalikult pühad ja erilised päevad. Mõned neist on traditsioonidest läbi imbunud, samas kui teised võivad olla hullumeelsed, veidrad, ainulaadsed, erilised või muul viisil lihtsalt erinevad pühad. Kas otsite ägeda päeva tähistamiseks?

Meie kuu igapäevase kollektsiooni vaatamiseks klõpsake alloleval kuul. Peaaegu kõigile ja kõigele on eriline päev.

Jaanuar Veebruar Märtsil
Aprill Mai Juuni
Juuli august Septembril
Oktoober Novembril Detsember

Inimesed küsivad sageli päeva loomise kohta. Kuidas keegi seda tegema hakkab? Uurige kohe!

Aiaharrastused Koduaia näpunäited ja nõuanded kõikidele teie taimedele, lilledele, köögiviljadele, maitsetaimedele, mahepõllumajanduslikele toodetele, varjuaedadele, toataimedele ja muule.

1. 2021. aasta kuupäevad on saadaval hiljem, 2020. aastal.

2. Holiday Insights on üks originaalseid pühadekalendri saite. Oleme uhkusega üks väheseid, kes uurib iga püha ja erilist päeva enne nende avaldamist.

Pühade ülevaade, kus iga päev on puhkus, veider päev, hull päev või eriline sündmus. Liituge meiega igal aastal igal aastal.


13 CFR § 121.103 - Kuidas SBA määrab kuuluvuse?

(1) Mured ja üksused on teineteise sidusettevõtted, kui üks kontrollib või omab õigust teist kontrollida, või kolmas isik või osapooled kontrollivad või omavad mõlema kontrolli. Pole tähtis, kas kontrolli teostatakse, kui kontrollimisõigus on olemas.

(2) SBA võtab liitumise olemasolu kindlakstegemisel arvesse selliseid tegureid nagu omand, juhtimine, varasemad suhted või sidemed teise kontserniga ja lepingulised suhted.

(3) Kontroll võib olla jaatav või negatiivne. Negatiivne kontroll hõlmab, kuid ei piirdu nendega, juhtumeid, kus vähemusaktsionäril on kontserni põhikirja, põhikirja või aktsionäri kokkuleppe alusel võimalus kvoorumit takistada või muul viisil blokeerida juhatuse või aktsionäride tegevust.

(4) Sidususe võib leida siis, kui üksikisik, mure või üksus teostab kontrolli kaudselt kolmanda isiku kaudu.

(5) Sidususe olemasolu kindlakstegemisel võtab SBA arvesse kõiki asjaolusid ja võib leida seotuse, kuigi ükski tegur ei ole liitumiseks piisav.

(6) Kontserni suuruse kindlaksmääramisel arvestab SBA laekumisi, töötajaid või muid selle suuruse mõõtmeid, mille suurus on kõne all, ning kõiki selle sise- ja välismaiseid sidusettevõtteid, olenemata sellest, kas sidusettevõtted on kasumit teeninud.

(7) SBA Small Business Innovation Research (SBIR) ja Small Business Technology Transfer (STTR) programmide puhul on liitumise alused sätestatud § -s 121.702.

(8) SBA ärilaenu, katastroofilaenu ja käendusvõlakirjade garantiiprogrammide taotlejate jaoks on suuruse standardid ja kuuluvuse alused sätestatud § -s 121.301.

b) Erandid liitumiskatte kohta.

(1) Ärikontsernid, mis kuuluvad täielikult või olulises osas 1958. aasta väikeettevõtete investeerimisseaduse (muudetud kujul) alusel tegevusloa saanud investeerimisühingutele või arendusettevõtetele, ei loeta selliste investeerimisühingute ega arendusettevõtete sidusettevõteteks.

i) Ärimured, mida omavad ja kontrollivad India hõimud, Alaska põliselanike ettevõtted (ANC), mis on korraldatud vastavalt Alaska kohalike nõuete lahendamise seadusele (43 USC 1601 jj), Hawaii põlisorganisatsioonid (NHO), ühenduse arendusettevõtted (CDC) 42 USC poolt 9805 või täielikult India hõimude, ANC-de, NHO-de või CDC-de omanduses olevaid üksusi ei loeta selliste üksuste sidusettevõteteks.

(ii) India hõimude, ANC-de, NHO-de, CDC-de või India hõimude, ANC-de, NHO-de või CDC-de 100 % -liselt kuuluvate üksuste omanduses ja kontrolli all olevaid äriprobleeme ei loeta nende muude üksuste omanduses olevate muude muredega seotud ühisomand või ühine juhtimine. Lisaks ei leita liitumist ühiste haldusteenuste osutamise põhjal seni, kuni nende teenuste eest makstakse piisavat tasu. Kuuluvust võib leida muudel põhjustel.

(A) Ühiste haldusteenuste hulka kuuluvad raamatupidamine, palgaarvestus, värbamine, muu personalitugi, puhastusteenused ja muud ülesanded, mis muidu ei ole seotud lepingu täitmise või juhtimisega ning mida saab mõistlikult koondada või muul viisil täita valdusettevõtte, emaettevõtte või sõsarettevõtte poolt, sekkumata vastava ettevõtte kontrolli.

(B) Lepingute haldusteenused hõlmavad nii teenuseid, mida võidakse pidada ühisteks haldusteenusteks, välja arvatud liitumine, kui ka neid, mida ei saa.

(1) Lepingute haldusteenused, mis hõlmavad tegelikku ja otsest igapäevast järelevalvet ja kontrolli lepingu/projekti täitmise üle, ei ole jagatud ühised haldusteenused ning need hõlmaksid selliseid ülesandeid või funktsioone nagu ettepaneku üle otse läbirääkimised valitsusasutusega tingimused, lepingutingimused, ulatus ja muudatused, projekti ajakava, töötajate palkamine ja vallandamine ning üldine vastutus igapäevase ja kogu projekti ja lepingu lõpetamise eest.

(2) Lepingulised haldusteenused, mis on oma olemuselt administratiivsed, võivad olla haldusteenused, mida saab jagada ja mis kuuluvad liitumise erandi alla. Need haldusteenused hõlmavad selliseid ülesandeid nagu dokumentide säilitamine, mis ei ole seotud konkreetse lepinguga (nt töötajate aja- ja kohalviibimisandmed), sõlmitud lepingute andmebaaside haldamine, eeskirjade järgimise jälgimine, mallide väljatöötamine ja vajadusel arvete koostamisel abistamine.

(C) Ettevõtluse arendamine võib hõlmata nii teenuseid, mida võidakse pidada ühiseks haldusteenuseks, välja arvatud liitumine, kui ka teenuseid, mida ei saa. Valdusettevõtte või emaettevõtte tasandil tehtud jõupingutusi konkreetsete tütarettevõtete võimalike hankimisvõimaluste väljaselgitamiseks võib kuulumise suhtes erandina pidada ühisteks haldusteenusteks. Kuid mingil hetkel muutub valdusettevõtte või emaettevõtte ettevõtluse arendamise jõupingutustes tuvastatud võimalus piisavalt konkreetseks, et anda see tütarettevõttele ja sel hetkel peab tütarettevõte olema kaasatud ärivõimaluste arendamisse. Ettevõtluse arendamise ettepaneku või pakkumise ettevalmistamise etapis on välja selgitatud võimaluse jaoks sobiv tütarettevõte ja selle ettevõtte esindaja tuleb kaasata sobiva pakkumise koostamisse. See ei tähenda, et pakkumise koostamisse ei saa kaasata ka ühte või mitut valdusettevõtte või emaettevõtte esindajat. Nad võivad osaleda pakkumise üldosa ettevalmistamisel, kuid konkreetne tütarettevõte, kes kavatseb lepingu lõpuks täita, peab kontrollima pakkumise koostamise tehnilisi ja lepingupõhiseid osi. Peale selle peavad pärast lepingu sõlmimist konkreetseid tütarettevõtjaid kontrollima töötajate lähetamist ja lepingu täitmise logistikat ning neid ei tohiks teostada valdusettevõtte või emaettevõtte tasandil.

(3) Ettevõtlusprobleemid, mis on osa väikeettevõtlusalgatuse heakskiidetud murede kogumist ühise uurimis- ja arendusprogrammi või kaitsetoodangu jaoks, nagu on lubatud väikeettevõtlusalgatusega Small Business Act, ei ole teineteise tõttu sidusettevõtted.

(4) Business concerns which lease employees from concerns primarily engaged in leasing employees to other businesses or which enter into a co-employer arrangement with a Professional Employer Organization (PEO) are not affiliated with the leasing company or PEO solely on the basis of a leasing agreement.

(5) For financial, management or technical assistance under the Small Business Investment Act of 1958, as amended, (an applicant is not affiliated with the investors listed in paragraphs (b)(5) (i) through (vi) of this section.

(i) Venture capital operating companies, as defined in the U.S. Department of Labor regulations found at 29 CFR 2510.3-101(d)

(ii) Employee benefit or pension plans established and maintained by the Federal government or any state, or their political subdivisions, or any agency or instrumentality thereof, for the benefit of employees

(iii) Employee benefit or pension plans within the meaning of the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended (29 U.S.C. 1001, et seq. )

(iv) Charitable trusts, foundations, endowments, or similar organizations exempt from Federal income taxation under section 501(c) of the Internal Revenue Code of 1986, as amended (26 U.S.C. 501(c))

(v) Investment companies registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (1940 Act) (15 U.S.C. 80a-1, et seq. ) and

(vi) Investment companies, as defined under the 1940 Act, which are not registered under the 1940 Act because they are beneficially owned by less than 100 persons, if the company's sales literature or organizational documents indicate that its principal purpose is investment in securities rather than the operation of commercial enterprises.

(6) A firm that has an SBA-approved mentor-protégé agreement authorized under § 125.9 of this chapter is not affiliated with its mentor or protégé firm solely because the protégé firm receives assistance from the mentor under the agreement. Similarly, a protégé firm is not affiliated with its mentor solely because the protégé firm receives assistance from the mentor under a federal mentor-protégé program where an exception to affiliation is specifically authorized by statute or by SBA under the procedures set forth in § 121.903. Affiliation may be found in either case for other reasons as set forth in this section.

(7) The member shareholders of a small agricultural cooperative, as defined in the Agricultural Marketing Act (12 U.S.C. 1141j), are not considered affiliated with the cooperative by virtue of their membership in the cooperative.

(8) These exceptions to affiliation and any others set forth in § 121.702 apply for purposes of SBA's SBIR and STTR programs.

(9) In the case of a solicitation for a bundled contract or a Multiple Award Contract with a value in excess of the agency's substantial bundling threshold, a small business contractor may enter into a Small Business Teaming Arrangement with one or more small business subcontractors and submit an offer as a small business without regard to affiliation, so long as each team member is small for the size standard assigned to the contract or subcontract. The agency shall evaluate the offer in the same manner as other offers with due consideration of the capabilities of the subcontractors.

(i) The relationship of a faith-based organization to another organization is not considered an affiliation with the other organization under this subpart if the relationship is based on a religious teaching or belief or otherwise constitutes a part of the exercise of religion. In addition, the eligibility criteria set forth in 15 U.S.C. 636(a)(36)(D) are satisfied for any faith-based organization having not more than 500 employees (including individuals employed on a full-time, part-time, or other basis) that pays Federal payroll taxes using its own Internal Revenue Service Employer Identification Number (EIN) or that would support a deduction under the second sentence of 26 U.S.C. 512(b)(12) if the organization generated unrelated business taxable income. For purposes of this paragraph (b)(10), the term “faith-based organization” includes, but is not limited to, any organization associated with a church or convention or association of churches within the meaning of 26 U.S.C. 414(e)(3)(D). The term “organization” has the meaning given in 26 U.S.C. 414(m)(6)(A). The terms “church” and “convention or association of churches” have the same meaning that they have in 26 U.S.C. 414.

(ii) No specific process or filing is necessary to claim the benefit of the exemption in paragraph (b)(10)(i) of this section. In applying for a loan under the Paycheck Protection Program (PPP), a faith-based organization may make all necessary certifications with respect to common ownership or management or other eligibility criteria based upon affiliation, if the organization would be an eligible borrower but for application of SBA affiliation rules and if the organization falls within the terms of the exemption described in paragraph (b)(10)(i) of this section. If a faith-based organization indicates any relationship that may pertain to affiliation, such as ownership of, ownership by, or common management with any other organization, on or in connection with a loan application, and if the faith-based organization applying for a loan falls within the terms of the exemption described in paragraph (b)(10)(i) of this section with respect to that relationship, the faith-based organization may indicate on a separate sheet that it is entitled to the exemption. That sheet may be identified as addendum A, and no further listing of the other organization or description of the relationship to that organization is required. See appendix A to this part for a sample “Addendum A”, but the format need not be used as long as the substance is the same.

(c) Affiliation based on stock ownership.

(1) A person (including any individual, concern or other entity) that owns, or has the power to control, 50 percent or more of a concern's voting stock, or a block of voting stock which is large compared to other outstanding blocks of voting stock, controls or has the power to control the concern.

(2) If two or more persons (including any individual, concern or other entity) each owns, controls, or has the power to control less than 50 percent of a concern's voting stock, and such minority holdings are equal or approximately equal in size, and the aggregate of these minority holdings is large as compared with any other stock holding, SBA presumes that each such person controls or has the power to control the concern whose size is at issue. This presumption may be rebutted by a showing that such control or power to control does not in fact exist.

(3) If a concern's voting stock is widely held and no single block of stock is large as compared with all other stock holdings, the concern's Board of Directors and CEO or President will be deemed to have the power to control the concern in the absence of evidence to the contrary.

(d) Affiliation arising under stock options, convertible securities, and agreements to merge.

(1) In determining size, SBA considers stock options, convertible securities, and agreements to merge (including agreements in principle) to have a present effect on the power to control a concern. SBA treats such options, convertible securities, and agreements as though the rights granted have been exercised.

(2) Agreements to open or continue negotiations towards the possibility of a merger or a sale of stock at some later date are not considered “agreements in principle” and are thus not given present effect.

(3) Options, convertible securities, and agreements that are subject to conditions precedent which are incapable of fulfillment, speculative, conjectural, or unenforceable under state or Federal law, or where the probability of the transaction (or exercise of the rights) occurring is shown to be extremely remote, are not given present effect.

(4) An individual, concern or other entity that controls one or more other concerns cannot use options, convertible securities, or agreements to appear to terminate such control before actually doing so. SBA will not give present effect to individuals', concerns' or other entities' ability to divest all or part of their ownership interest in order to avoid a finding of affiliation.

(e) Affiliation based on common management. Affiliation arises where one or more officers, directors, managing members, or partners who control the board of directors and/or management of one concern also control the board of directors or management of one or more other concerns.

(f) Affiliation based on identity of interest. Affiliation may arise among two or more persons with an identity of interest. Individuals or firms that have identical or substantially identical business or economic interests (such as family members, individuals or firms with common investments, or firms that are economically dependent through contractual or other relationships) may be treated as one party with such interests aggregated. Where SBA determines that such interests should be aggregated, an individual or firm may rebut that determination with evidence showing that the interests deemed to be one are in fact separate.

(1) Firms owned or controlled by married couples, parties to a civil union, parents, children, and siblings are presumed to be affiliated with each other if they conduct business with each other, such as subcontracts or joint ventures or share or provide loans, resources, equipment, locations or employees with one another. This presumption may be overcome by showing a clear line of fracture between the concerns. Other types of familial relationships are not grounds for affiliation on family relationships.

(2) SBA may presume an identity of interest based upon economic dependence if the concern in question derived 70% or more of its receipts from another concern over the previous three fiscal years.

(i) This presumption may be rebutted by a showing that despite the contractual relations with another concern, the concern at issue is not solely dependent on that other concern, such as where the concern has been in business for a short amount of time and has only been able to secure a limited number of contracts or where the contractual relations do not restrict the concern in question from selling the same type of products or services to another purchaser.

(ii) A business concern owned and controlled by an Indian Tribe, ANC, NHO, CDC, or by a wholly-owned entity of an Indian Tribe, ANC, NHO, or CDC, is not considered to be affiliated with another concern owned by that entity based solely on the contractual relations between the two concerns.

(g) Affiliation based on the newly organized concern rule. Except as provided in § 124.109(c)(4)(iii), affiliation may arise where former or current officers, directors, principal stockholders, managing members, or key employees of one concern organize a new concern in the same or related industry or field of operation, and serve as the new concern's officers, directors, principal stockholders, managing members, or key employees, and the one concern is furnishing or will furnish the new concern with contracts, financial or technical assistance, indemnification on bid or performance bonds, and/or other facilities, whether for a fee or otherwise. A concern may rebut such an affiliation determination by demonstrating a clear line of fracture between the two concerns. A “key employee” is an employee who, because of his/her position in the concern, has a critical influence in or substantive control over the operations or management of the concern.

(h) Affiliation based on joint ventures. A joint venture is an association of individuals and/or concerns with interests in any degree or proportion intending to engage in and carry out business ventures for joint profit over a two year period, for which purpose they combine their efforts, property, money, skill, or knowledge, but not on a continuing or permanent basis for conducting business generally. This means that a specific joint venture entity generally may not be awarded contracts beyond a two-year period, starting from the date of the award of the first contract, without the partners to the joint venture being deemed affiliated for the joint venture. Once a joint venture receives a contract, it may submit additional offers for a period of two years from the date of that first award. An individual joint venture may be awarded one or more contracts after that two-year period as long as it submitted an offer including price prior to the end of that two-year period. SBA will find joint venture partners to be affiliated, and thus will aggregate their receipts and/or employees in determining the size of the joint venture for all small business programs, where the joint venture submits an offer after two years from the date of the first award. The same two (or more) entities may create additional joint ventures, and each new joint venture entity may submit offers for a period of two years from the date of the first contract to the joint venture without the partners to the joint venture being deemed affiliates. At some point, however, such a longstanding inter-relationship or contractual dependence between the same joint venture partners will lead to a finding of general affiliation between and among them. A joint venture: Must be in writing must do business under its own name and be identified as a joint venture in the System for Award Management (SAM) for the award of a prime contract may be in the form of a formal or informal partnership or exist as a separate limited liability company or other separate legal entity and, if it exists as a formal separate legal entity, may not be populated with individuals intended to perform contracts awarded to the joint venture ( i.e., the joint venture may have its own separate employees to perform administrative functions, including one or more Facility Security Officer(s), but may not have its own separate employees to perform contracts awarded to the joint venture). SBA may also determine that the relationship between a prime contractor and its subcontractor is a joint venture pursuant to paragraph (h)(2). For purposes of this paragraph (h), contract refers to prime contracts, novations of prime contracts, and any subcontract in which the joint venture is treated as a similarly situated entity as the term is defined in part 125 of this chapter.

(i) A joint venture of two or more business concerns may submit an offer as a small business for a Federal procurement, subcontract or sale so long as each concern is small under the size standard corresponding to the NAICS code assigned to the contract. For a competitive 8(a) procurement, a joint venture between an 8(a) Participant and one or more other small business concerns (including two firms approved by SBA to be a mentor and protégé under § 125.9 of this chapter) must also meet the requirements of § 124.513(c) and (d) of this chapter as of the date of the final proposal revision for negotiated acquisitions and final bid for sealed bidding in order to be eligible for award.

(ii) Two firms approved by SBA to be a mentor and protégé under § 125.9 of this chapter may joint venture as a small business for any Federal government prime contract or subcontract, provided the protégé qualifies as small for the size standard corresponding to the NAICS code assigned to the procurement, and the joint venture meets the requirements of § 124.513 (c) and (d), § 125.8(b) and (c), § 125.18(b)(2) and (3), § 126.616(c) and (d), or § 127.506(c) and (d) of this chapter, as appropriate. Except for sole source 8(a) awards, the joint venture must meet the requirements of § 124.513(c) and (d), § 125.8(b) and (c), § 125.18(b)(2) and (3), § 126.616(c) and (d), or § 127.506(c) and (d) of this chapter, as appropriate, as of the date of the final proposal revision for negotiated acquisitions and final bid for sealed bidding. For a sole source 8(a) award, the joint venture must demonstrate that it meets the requirements of § 124.513(c) and (d) prior to the award of the contract.

(2) Ostensible subcontractors. A contractor and its ostensible subcontractor are treated as joint venturers for size determination purposes. An ostensible subcontractor is a subcontractor that is not a similarly situated entity, as that term is defined in § 125.1 of this chapter, and performs primary and vital requirements of a contract, or of an order, or is a subcontractor upon which the prime contractor is unusually reliant. All aspects of the relationship between the prime and subcontractor are considered, including, but not limited to, the terms of the proposal (such as contract management, technical responsibilities, and the percentage of subcontracted work), agreements between the prime and subcontractor (such as bonding assistance or the teaming agreement), and whether the subcontractor is the incumbent contractor and is ineligible to submit a proposal because it exceeds the applicable size standard for that solicitation.

(3) Receipts/employees attributable to joint venture partners. For size purposes, a concern must include in its receipts its proportionate share of joint venture receipts, unless the proportionate share already is accounted for in receipts reflecting transactions between the concern and its joint ventures ( e.g., subcontracts from a joint venture entity to joint venture partners). In determining the number of employees, a concern must include in its total number of employees its proportionate share of joint venture employees. For the calculation of receipts, the appropriate proportionate share is the same percentage of receipts or employees as the joint venture partner's percentage share of the work performed by the joint venture. For the calculation of employees, the appropriate share is the same percentage of employees as the joint venture partner's percentage ownership share in the joint venture, after first subtracting any joint venture employee already accounted for in one of the partner's employee count.

(4) Facility security clearances. A joint venture may be awarded a contract requiring a facility security clearance where either the joint venture itself or the individual partner(s) to the joint venture that will perform the necessary security work has (have) a facility security clearance.

(i) Where a facility security clearance is required to perform primary and vital requirements of a contract, the lead small business partner to the joint venture must possess the required facility security clearance.

(ii) Where the security portion of the contract requiring a facility security clearance is ancillary to the principal purpose of the procurement, the partner to the joint venture that will perform that work must possess the required facility security clearance.


National Sorry Day: An important part of healing

National Sorry Day is held on 26 May each year to acknowledge and recognise members of the Stolen Generations. Charles Passi, a Dauareb tribesman from the Mer Island group in the Torres Straits, and Chair of the Aboriginal and Torres Strait Islander Healing Foundation shares his thoughts on the importance of National Sorry Day.

National Sorry Day is important to us as an organisation, but also to us as Australia’s First Peoples because we use it to remember and recognise our Stolen Generations. Most Aboriginal and Torres Strait Islander people I know have been affected either directly or indirectly by this terrible part of our history since European colonisation. With no disrespect intended, I am a strong advocate for turning our hurt from the past into something positive for our community and for our future generations, as a sign of taking our destiny into our own hands. That’s why I was very happy to hear the recommendation from the Bringing Them Home report (tabled in Federal Parliament on 26 May 1997) that a National Sorry Day be celebrated each year. And that’s what we’ve been doing since 1998. I see this as a positive contribution to our healing journey, just as the national Apology was five years ago.

At the Healing Foundation, we are dedicated to supporting the healing of Stolen Generations and Aboriginal and Torres Strait Islander communities around Australia. We see healing as a process of returning to our physical, emotional, spiritual and cultural wellbeing. It’s a journey that can happen over a long time and that’s understandable given the profound and damaging effects that forced removal has had on peoples’ lives. As our brothers and sisters over at Reconciliation Australia know, recognition is a big part of healing.

So that’s why National Sorry Day isn’t just another one of ‘those days’ for me. To celebrate it this year I’m going to take part in the Sorry Day Bridge Walk in Canberra, led by the deadly mob at Winnunga Health Service, on 24 May. I hope all Australians, whether they’ve been here for generations or just a short time, will take a quiet or (loud) moment to recognise our Stolen Generations on 26 May.


Papa John's International, Inc. (PZZA)

The restaurant industry, represented by the Dow Jones U.S. Restaurants & Bars Index, has underperformed the broader market with a total return of 24.8% over the past 12 months, as of June 8, 2021. By comparison, the Russell 1000's total return over the same period is 34.8%. Here are the top 3 restaurant stocks with best value, fastest growth, and most momentum.

Place A Bag On Your Car Mirror When Traveling

Brilliant Car Cleaning Hacks Local Dealers Wish You Didn’t Know

Papa John's (PZZA) Rides On Solid Comps Growth, Debts High

Papa John's (PZZA) focus on digital initiatives and unit expansion bodes well. However, high operating costs and debt levels are a concern.

Dow Jones Slips Meme-Mania Sends WWE Stock Flying As AMC Is Slammed Microsoft Gains

The Dow Jones fell and the Nasdaq slipped. WWE stock flew above a buy point amid meme stock mania, even as AMC stock got pinned. Microsoft stock rose.

Wendy's just became the first fast-food meme stock — but there is a catch

Beloved fast food chain Wendy's gets roped into the meme stock trade.

McDonald's automated drive-thru is just the latest sign of robots taking over fast-food

The robots continue to infiltrate the fast-food industry.

Ema tasuvus - ta ostis naabri ja#x27 kinnisvara

After so much drama and many police visits, she got the upper hand. Who would’ve thought that a small piece of paper has such power?

Chipotle's infamous long lines are back: CEO Brian Niccol

Chipotle's restaurants are roaring back to life as people get more mobile after getting their COVID-19 vaccine. Yahoo Finance Live chats with Chipotle chairman and CEO Brian Niccol.

The Pizza Business Is Divided on Delivery

Pizza chains like Domino’s pioneered speedy food delivery, but they are split on working with apps like DoorDash and Uber Eats.

When Should You Buy Papa John's International, Inc. (NASDAQ:PZZA)?

Papa John's International, Inc. ( NASDAQ:PZZA ), might not be a large cap stock, but it saw a double-digit share price.

Why McDonald's minimum wage hike is surprisingly good news for the stock

All aboard McDonald's stock following its surprising minimum wage hike?

Wendy's new breakfast menu fires up same-store sales

Wendy's light its up in the first quarter. Here's why.

Papa John's (PZZA) Banks on Expansion Initiatives, Costs High

Papa John's (PZZA) focus on digital initiatives and product innovations bode well. However, high operating costs are a headwind.

Papa John's to repurchase some of Starboard's stake, which is being converted to common stock

Papa John's International Inc. said Wednesday that Starboard Value L.P.'s investment in preferred shares will converted to common stock, with the pizza seller repurchasing 31% of the preferred shares before the conversion. In 2019, Starboard had invested $250 million in Papa John's Series B convertible preferred stock with a total yield of about 5.4%, which were convertible to common stock at Starboard's option at a conversion price of $50.06. The stock closed Tuesday 93.8% above the conversion price at $97.01. At the time of the investment, Starboard's stake on a as-converted basis represented about 13.2% of the outstanding common stock. With Papa John's repurchase of preferred shares, Starboard's stake will be about 9.5% of the outstanding common stock. After the repurchase and conversion, the number of outstanding shares will increase by 3.5 million shares. The company will record a $110 million charge as a result of the transactions. Papa John's stock, which was still inactive in premarket trading, has lost 11.1% over the past three months, while the S&P 500 has gained 5.5%.

Papa John’s Announces Repurchase and Conversion of All Convertible Preferred Stock Owned by Starboard Value LP

Papa John's enters into an agreement relating to the repurchase and conversion of all convertible preferred stock owned by Starboard Value LP.

Papa John's (PZZA) Surges 7.3%: Is This an Indication of Further Gains?

Papa John's (PZZA) witnessed a jump in share price last session on above-average trading volume. The latest trend in earnings estimate revisions for the stock suggests that there could be more strength down the road.

More Americans Now Double-Stuffed

The popularity of calorie dense takeout foods like pizza, combined with a lack of exercise, has made bulging waistlines a sad reality since the arrival of the pandemic.

Papa John's (PZZA) Q1 Revenues Beat Estimates, Increase Y/Y

Papa John's (PZZA) first-quarter fiscal 2021 top-line reflects solid comparable sales in North America as well as sales from system-wide international restaurants.

Papa John's eats analysts' profit forecasts for lunch thanks to this epic new pizza

It pays to be in the stuffed crust pizza game if you are Papa John's.

Papa John's International Inc (PZZA) Q1 2021 Earnings Call Transcript

PZZA earnings call for the period ending March 28, 2021.

Papa John's (PZZA) Surpasses Q1 Earnings and Revenue Estimates

Papa John's (PZZA) delivered earnings and revenue surprises of 60.71% and 7.61%, respectively, for the quarter ended March 2021. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock?

Papa John's Earnings Top Expectations, Shares Rise Sharply

Papa John's revenue soared 25% year-over-year as the pandemic has sparked plentiful demand for pizza.

Papa John's Epic Stuffed Crust pizza drives sales growth

Papa John's International Inc. shares rose 4.2% in Thursday premarket trading after the pizza delivery company reported first-quarter earnings and revenue that beat expectations. Net income totaled $27.1 million, or 82 cents per share, up from $8.4 million, or 15 cents per share, last year. Adjusted EPS of 90 cents beat the FactSet consensus for 56 cents. Revenue of $511.7 million was up from $409.9 million last year and ahead of the FactSet consensus for $470.0 million. Comparable sales in North America grew 26.2% and were up 23.2% on an international basis. Papa John's attributed the growth to the new Epic Stuffed Crust pizza in North America and the company's expanding customer base. The FactSet consensus was for domestic comparable sales growth of 14.9% and international growth of 17.4%. Papa John's stock has gained 10.8% for the year to date while the S&P 500 index is up 11% for the period.

Papa John’s Announces First Quarter 2021 Financial Results

Papa John’s International, Inc. (NASDAQ: PZZA) today announced financial results for the first quarter ended March 28, 2021.

Papa John's International, Inc. to Host Earnings Call

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / May 6, 2021 / Papa John's International, Inc. (NASDAQ:PZZA) will be discussing their earnings results in their 2021 First Quarter Earnings call to be held on May 6, 2021 at 8:00 AM Eastern Time.

Papa John's (PZZA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth

Papa John's (PZZA) possesses the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.

Papa John’s Announces Quarterly Dividend

Papa John’s International, Inc. (NASDAQ: PZZA) today announced that the Board of Directors has declared a quarterly dividend of .225 per common share, payable May 21, 2021, to shareholders of record at the close of business on May 11, 2021. At this quarterly dividend rate, the annual dividend is equivalent to .90 per common share.


Taust

Solidarity is identified in the Millennium Declaration as one of the fundamental values of international relations in the 21st Century, wherein those, who either suffer or benefit least deserve help from those who benefit most. Consequently, in the context of globalization and the challenge of growing inequality, strengthening of international solidarity is indispensable.

Therefore, the UN General Assembly, convinced that the promotion of the culture of solidarity and the spirit of sharing is important for combating poverty, proclaimed 20 of December as International Human Solidarity Day.

Through initiatives such as the establishment of the World Solidarity Fund to eradicate poverty and the proclamation of International Human Solidarity Day, the concept of solidarity was promoted as crucial in the fight against poverty and in the involvement of all relevant stakeholders.

The UN and the Concept of Solidarity

The concept of solidarity has defined the work of the United Nations since the birth of the Organization. The creation of the United Nations drew the peoples and nations of the world together to promote peace, human rights and social and economic development. The Organization was founded on the basic premise of unity and harmony among its members, expressed in the concept of collective security that relies on the solidarity of its members to unite “to maintain international peace and security.”

It is in the spirit of solidarity that the Organization relies on “cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character” as well.

The General Assembly, on 22 December 2005, by resolution 60/209 identified solidarity as one of the fundamental and universal values that should underlie relations between peoples in the twenty-first century, and in that regard decided to proclaim 20 December of each year International Human Solidarity Day.

By resolution 57/265 the General Assembly, on 20 December 2002, established the World Solidarity Fund, which was set up in February 2003 as a trust fund of the United Nations Development Programme. Its objective is to eradicate poverty and promote human and social development in developing countries, in particular among the poorest segments of their populations.


Countries that celebrate Mother’s Day

Most countries around the world celebrate Mother’s Day including most of Europe, Asia, Australia, New Zealand, India, and Japan on the second Monday of May. Many Arab countries like Egypt, Iraq, Saudi Arabia, and more celebrate Mother’s Day on March 21 (spring equinox). Some countries like United Kingdom and Ireland and others celebrate the Day on the fourth Sunday during Lent and call it Mothering Sunday. Many eastern and southern Eurasian countries including Russia celebrate Mother’s Day together with International Women’s Day on March 8th. Mother’s Day celebrations around the world details on Wikipedia.

Mother’s Day celebrated its 100 year anniversary in 2014. In the year 1914, President Woodrow Wilson signed into law Mother’s Day stating that the Day would be celebrated on the second Sunday of May and be a national holiday [1].

The most popular gifts/ideas to give for Mother’s Day in order of popularity are 1) Greeting Cards, 2) Flowers, 3) Special outings, 4) Clothing and accessories, and 5) Jewelry [2]. Many mothers like a phone call or hugs and kisses as well.


All logos are the trademark & property of their owners and not Sports Reference LLC. We present them here for purely educational purposes. Our reasoning for presenting offensive logos.

Logos were compiled by the amazing SportsLogos.net.

Autoriõigus ja koopia 2000-2021 Sports Reference LLC. Kõik õigused kaitstud.

Suur osa mängude kaupa, mängutulemustest ja tehinguteabest, mida näidati ja kasutati teatud andmekogumite loomiseks, saadi tasuta RetroSheetilt ja on selle autoriõigusega kaitstud.

Võida ootused, jooksuootused ja võimendusindeksi arvutused, mille on esitanud Tom Tango saidilt InsideTheBook.com ja raamatu The Book: Playing the Procentages in Baseball kaasautor.

Tsoonide hinnang ja esialgne raamistik ülaltoodud võitudele Asendusarvutused esitas Sean Smith.

Kogu aasta ajalooline Major League statistika, mille esitasid Pete Palmer ja Gary Gillette Hidden Game Sportsist.

Mõned kaitsestatistikad Autoriõigus ja koopia Baseball Info Solutions, 2010-2021.

Mõned keskkooli andmed on viisakalt David McWater.

Paljud ajaloolised mängija peaga tehtud pildid on David Davise viisakalt tehtud. Suur tänu talle. Kõik pildid on autoriõiguse omaniku omand ja neid kuvatakse siin ainult informatiivsel eesmärgil.


Vaata videot: Reunión de alto nivel en Nueva York en víspera de la Asamblea General de la ONU